Dil Raju

Dil Raju Dil Raju

 • 30
 • 2.4K
Dil Raju is an Indian film producer and distributor. He is one of the most successful Telugu film producers. He produces his films along with his cousin Sireesh, under Sri Venkateswara Creations.

वीडियो

3:37Special Laser Show - Vakeel Saab Pre Release Event | Pawan Kalyan
0:57Producer Ravi Speech - Vakeel Saab Pre Release Event | Pawan Kalyan
5:04Ananya Nagalla Speech - Vakeel Saab Pre Release Event | Pawan Kalyan
2:10Meer Speech - Vakeel Saab Pre Release Event | Pawan Kalyan
Meer Speech - Vakeel Saab Pre Release Event | Pawan Kalyanदृश्य 21K7 दिन पहले
2:46Anjali Speech - Vakeel Saab Pre Release Event | Pawan Kalyan
Anjali Speech - Vakeel Saab Pre Release Event | Pawan Kalyanदृश्य 259K7 दिन पहले

टिप्पणियाँ

 • 😂😂😂😂😂

 • Sir release OST of vakeel saab plz sir

 • అన్న లు, త మ్ము ళ్ళ, మీరు అ భి మా నిం చే వ్య క్తి స్వ య ఉ పా ది న ట న ఓ క వృత్తి దా ని వ ల్ల, ప్ర జ ల కు వి నో ద ము పం చే వ్య క్తి, మీ లే క మీ త ల్లి దం డ్రు ల సం పా ద న లో కొం త సో మ్ము తో సినిమా వి నో ద ము మ న కు యి చ్చి పొం దే ఆ దా య ము తో బ్ర తి కే న టు డు కొ టీ శ్వ రు డై మ న ని శా సిం చే ఆ ధి కా ర ము యి వ్వ ట ము చాలా త ప్పు. గ త ము లో న టి న టు లు అధికారం యి స్తే సిని ర చ యి త లు, న టి న టు లు, సి ని క వు లు, ఎ మి చే సి నా రు, డ బ్బు, టీ. వి. లు పం చి అ ది కా ర ము లో ని కి వ స్తే, అ వి నీ తి డ బ్బు ప్ర జ ల ను ప్ర స న్న చే సు కొ ని అది కా ర ము పొం ది, ప్ర తి ప క్ష పా ర్టీ లు కొ న్ని సిద్ధాంతం ప ర ము గా రా జ కీ య నా య కు ల పై తో డ కొ ట్టు చూ న్నా రు..... Brothers &sister's. మన దే శ ము లో రైతు, బి య్య ము, సాం బా రు లో ని కి, కం ది ప ప్పు, కూ ర గా య లు పం డించే ఎ మి యి స్తా ము, అ న్న, త న కు గి ట్టు బా టు ధ ర చే బి తే, మ న ము అ న గా ప్ర జ ల ము ఏ న్ని క ల లో పా ల జ్ఞే నే త మ గే లు పు కో స ము లం చ ము డ బ్బు యి స్తే, మ న జీవితం లో నా లు గు రోజు లు ఆ నం ద ము పొం దు తు న్నా ము. వా రు,గే లి చి రైతు కు, మ న ము గి ట్టు బా టు ద ర వా రు పండించిన పం ట కు యి వ్వ ట ము లేదు, ఇ క, ప్ర భు త్వ ము రైతు కు భి క్ష వే స్తుంది. మ న నా యు కు లు మం చి న టు లు అ వ స ర ము కొ ద్ధి, కా ల ప రి మి తి అయే దా క పా ల న లో ఉం డి పా లా భి షే క ము నా య క న టు ల కు చేస్తా రు. రైతు లు ఉ ద్య మి స్తే, పోలీస్ లా ఠీ లు, గు ర్ర ముల తో ప ద ఘ ట్ట న, ఈ ప రి స్తి తి కి మీ అమ్మ, నా న్న లు సం పా దిం చే డ బ్బు తో ప్లే క్సీ లు, పా లా భి షే క ము లు, త ల్లి దం డ్రు లు తి ట్టే తే ఆ త్మ హ త్య లు. Country brutes తి ట్ట ట ము, సినిమా ప్రేమ లు, పెండ్లి లు. నేటి యు వ త త మ త ల్లి దం డ్రు లు కు ఇ చ్చే గౌరవం. మీడియా వా రు, యు వ త ఈ వే ళ దే శ ము లో క రో నా ఉ దృ తి లో కూ డ సినిమా లు చూ స్తు న్నా రు, కొం త మం ది కై న శో క ముకు టుం బ ము న కు మీ రి చ్చే పు న్నా మ న ర క ము క లి గిం చ క పో గా, న ర క ము చూ పి స్తు న్నా రు, ఆ లో చిం చ o డి, నా త ప్పుంటే, నే ను ఈ వీడియో ద్వారా మీ పా ద ము లు ప ట్టు కో ని క్ష మా ప ణు లు కో రు తు న్నా ను. Bye

 • I don't think this guy can match the acting levels of Bachchan sir or Ajith Kumar

 • 🙏🙏🙏🙏

 • 🙏👌

 • 0:7 pk kept hands on wood next shot free hands final shot 0:13 shows still on the wood

 • ఆడవాళ్లు మగవాళ్లలా పని చేయకూడదు అనే రోజులు ఎప్పుడో పోయాయి. మళ్ళీ నీ emotion కోసం ALL OR NONE phenomenon వెనక్కి లాగొద్దు. ఎందుకంటే, మానసికంగా మగవారితో పోరాడే శక్తి ఆడవారిలో కూడా పెరగాలంటే కొంచమైనా, చిన్న చిన్న ఒత్తిళ్లను తట్టుకోవాల్సిందే ఎవరికైనా. All or None phenomenon just Mass emotional herd mentality ని ప్రేరేపిస్తుంది. Equality కాదు bro (అతి సర్వత్రా వర్జయేత్... అది ఆడవారికి గాలి తీసుకునే స్వేచ్ఛ కూడా లేకపోతేనో, లేక Rapes highest in india, according ro population proportionately అయితేనో తప్ప)

 • lo

 • No means no 👌👌👌

 • lo

 • న్యాయం దొరికితే గుళ్లో దేవుళ్ళని, pawan kalyan ని ఎవరు పట్టించుకుంటారు ఇంక? 😂

 • 👌👌👌

 • Mundu acting nerchuko

 • Anna 4time watching vakeel saabe movie 🍿🎥🔥 🙏🙏🙏❤❤❤

 • What va performance sir pawan kalyan garu 👌👌👌

 • Atala ela aitadi morning anata manasikam ga himsaki gurinchestam. Nyt estam lekapote sarirakam ga himsa ki gurinchestam. Adi now a days animals ga vunde mind set nakodukula feeling

 • How many of u have liked that "woah" word by pspk Jai powerstar 👍👌👌

 • Vakeel Saab first trailer 1 million likes loading ...all Pawan Kalyan fans fast trending and other fans

 • Pspk 💥💥💥💥💥✊✊✊✊✊

 • E song ante naku Chala estam time unnappudu anta e song tappa enka a song vinanu I love this song 😘😘😍😍😍

 • Wow super speach sir

 • Nijamga movie awesome

 • Bangla movie Nobab llb r copy really 😍

 • BGM 👌

 • Really its a superhit movie i have been watched this movie at night only.😁😍😍its awesome

 • Jai power 🌟❤️😘

 • 🔥🔥🔥PSPK🔥🔥🔥 Time Start

 • Movie super

 • #PSPK🔥🔥🔥

 • Wahh!😅😅

 • seems PINK 🤔 REMAKE

 • ❤️

 • వకీల్ సాబ్ చలన చిత్రం లోని మగువా మగువా పాటలోని పదాల స్థానంలో గురువా గురువా పెడితే ఎలా ఉంటుందో చూడండి. పాట రచయిత గారికి నమస్కారాలు తెలుగు భాషా గొప్ప తనం *పల్లవి* గురువా గురువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువా...! గురువా గురువా నీ జ్ఞానానికి సరిహద్దులు కలవా...! అటు ఇటు అన్నింటా, నువ్వే జగమంతా బరువులు మోస్తావు ఇంటా బయట... అలసట ఉందంటూ అననే అనవంట... భవిష్యత్ రాస్తావు పిల్లల బ్రతుకంతా! స.. గ.మ.ప.మ.గ.స... గ.మ.ప.మ.గ.స... గ.మ.ప.మ.గ... గ.మ.ప.మ.గ... గ.మ.ప.గ.స... గురువా గురువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువా...! గురువా గురువా నీ జ్ఞానానికి సరిహద్దులు కలవా...! *చరణం* నీ బోధన స్వరమే శృతి చేయకపోతే ఈ భూమికి తెలవారదుగా...! నీ కరముల కలమే కదలాడకపోతే ఏ అభ్యసన కొనసాగదుగా...! ప్రతి మలుపులోను ప్రేమగా అల్లుకున్న బంధమా! అంతులేని నీ శ్రమ అంచనాలకందునా...! ఆలయాలు కోరని జ్ఞానశక్తి రూపమా! నీవులేని జగతిలో శాస్త్రమే దొరుకునా...! నీదగు సాధనలో ప్రియమగు బోధనలో ప్రతి ఒక విద్యార్థి నీవాడేగా...! ఎందరి పెదవులలో ఏ చిరునవ్వున్నా ఆ సిరి మెరుపులకు మూలం నువ్వేగా...! స.. గ.మ.ప.మ.గ.స... గ.మ.ప.మ.గ.స... గ.మ.ప.మ.గ... గ.మ.ప.మ.గ... గ.మ.ప.మ.గ.స... గురువా గురువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువా...! గురువా గురువా నీ జ్ఞానానికి సరిహద్దులు కలవా...!

 • ఇవన్నీ కాదు pk కోపం తో bench విరగొట్టే సీన్ కావాలి

 • We want interwell Dailouge sir

 • all.tim.block.bustar.movie.jai.pspk🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

 • Dislike kotenoduu asalu magadey kadhu

 • పవర్ ప్యాకెడ్ బ్లాక్ బ్లస్టర్ హిట్ 💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥

 • Hit aythe support lekapotey Only criticizing Two face comments

 • బ్లాక్ బ్లస్టర్ హిట్

 • పవర్ ప్యాకెడ్ బ్లాక్ బ్లస్టర్ హిట్ 💥💥🔥🔥🔥🔥💥💥

 • Konni cinema lu charitra lo nilichipotai.. andulo vakeel saab okati.. even idi remake aina dialogues and crew performance highlights..especially PK didnt act, he lived in his role.. not only second half, from his flash back story also.. there is some intention in his eyes.. eh movie lo kuda PK ni nenu ila chudaleu..

 • ఇంత గొప్ప చిత్రాన్ని అందించిన అన్నయ్య పవర్ 🌟 కి 🙏 వేణు శ్రీరామ్ గారికి 🙏 దిల్ రాజు గారికి 🙏 తమన్ గారికి 🙏

 • మా "పవన్" అన్న మూవీ కి సపోర్ట్ చేస్తున్న అందరి "హీరో" ల" అభిమానులకి" ధన్యవాదములు 🙏

  • Thank u for ur support bhayya from "PSPK" fans

 • అన్యాయం జరిగిన ఆడ బిడ్డలకి నేను అండగా ఉంటా జై పవర్ 🌟

 • King pspk